Công nghệ, Làm đẹp

Ngươi máy khui thúc mò nhịt (hơ nào?-Cờ thủ

Cờ thủ-Ệ Dưới đát có vồ số các mỏ quỷ, than chính là một loại báu vật, có người gọi nđ là “vàng đen”, Cồng dụng cùa 
th&n 1ỚB: ỉuỵện gang ỉuyện thép, sưồi ầm, tai game chan online phát điện. v,.v tầng than ở dưới sâu máy chục mét, khai th-c than tai game chan online ở dưới giếng rát gian khô? còn gặp các nguy hiểm nổ khí ga và ngập nước sập hàm.
Hiện nay có thể dùng người máy khai thác than, lượng đào xúc mỗi ngày của một người máy bằng bốn năm lần iượng đào xúc của mộl công nhàn.

Cờ Thủ
Những năm 80 nước Anh cđ một loại người máy khai mỏ gọi là Derek Carl, là một loại người máy điều khiến từ xa, thân chính co thu android của nố giống một cái tủ lớn, phía trước cò hai cánh tay, cuối cánh tay ỉà co thu android vấu thép, thân có 4 bánh xe, trẽn bánh xe có vành lồi, cho nên nó vừa có thể lăn lại vừa cổ thể bò trên đát phảng, đàu trước của thân thể người máy cố đèn cực sáng để chiếu sáng phía trước. Dùng hai máy ảnh làm ‘”mắt”, do nó chụp lại tình hình phía trước, rồi thông qua cáp điện, chuyển đến buồng điều khiển. Buồng điều khiển cách hiện trưòng khai thác rát xa vừa an toàn vừa sạch sẽ, người ngôi trên ghe tựa

ZếO

gập trữ ịựiị «1*1 Iblết hi riiịìị ị/Jú( ifÁfị íiv/ méy dừ UOịu mệ M tu/íiiịí ipíl 0ỊỆ <iu*n 1riỉyt<fị ft(Ị9fếft’, írậ ỊỹỊ 44%
tìịtuiỉỉị Uịịtựìi iỉể í hể thy íUfifỊ ỉứề áiẠiị lửâỉịh
■ỆỆkậ XiM’.
UutHí tiỷịUỌị tu Áy kiếhí m6f tfV/tỉiị vlệịí i’/f ịịị£ éú&ỷ ỆỆ0ỆỀặỆ thức ỂỆề xúịiĩ nâf (ứ) tỉ fsrí ũ%ậ §ề ểỊkặèặầ &éềk y.ìỉM \hfite *hÚỊ khỉ Khtti ihấ# ự,ỉm VÍA/Ì <ịUfịh% iiiHuy^
đưdi đầy wểfỉ Ihìtautt ÚiịftỆ ỊỚiU(ỉti% thúe nkỳ Viền <ịmm
Cíòn lí ụ ỉ lâ hụt Iiiíin^an, 1877 BÙ&Ệ hềỉầ r/
mội tàu kháo #át khoa hfjtí v/iị ặịịựv m&y vật trầgặ
t.iẹb đ-ặBgi <thu màu <tịền âuờị đấỹ ỉhịị Tfty Dương, $-Ị&Ị3 mới biết được loựi viên cầu rmy cổ chớ;i J# kí ta 3fôặi n;ếr như ttỉk&n, mangan, đdng V V ,,
Thao iítỉh toán, d<iỏí đáy bỉ£n <*5 <5000 ií tiỉn loại này, nhưng tiếc r&ng vỉèn C|ttậng câu này Ị#| ttám dướỉ đáy biển uhu tvền ầtíổl 5000m, muốn dùng ịhnyềt* trên mặt bíốn để khai thác thi rái khd khản, thế lâ ta liền nghĩ đếti ngưôi máy,
Trên tàu khai thác đựng lẽn những ỗrig cong tifoằr ngoèo thò xuống đáy biểty, Trên cánh tay ngUói máy cổ láp máy ảnh và đ<m chiếu aáttg cực mạnh chụp Ịệ| timli trạng đáy biển như thực, »au đổ truyên 4ẾH màn hiĩih ti ví trèn thuyền ô mật biến, Khí ngưởí ta phát hiệô các viên quặng mangan tương đối dây đâc tư trên màn hu;k thi ihồng qua đài chi huy phát iênh khai thác cho ngsoi máy. Người máy dùng tay vớt quậng dưới biển, và ảhnặ lực hút hút các vUitì quậng mangan vào bụng cửa ỈIỔ, sa*
đrí thông qua các ống lớn chuyển quặng lén tàu. Một người máy như thế một ngày uiột 11 thế khai thác được trên 5000 tấn viôn quặng mangan.
Trên thân người máy này, cđ láp máy đí(y, ctí thể tự di chuyển trong phạm vi nhát định. é Người máy nông nghiệp là gì?
Đâu những nâm 80 Liên Xô (cũ) có một loại người máy nông nghiệp, khi làm việc trên đòng ruộng cố thể quan sát độ ầm cùa thổ nhường, nhiệt độ, không khí và sức giố.,v..v, rồi suy nghỉ mệnh lệnh của người, xác định phương pháp tưới, tiến hành tưới; hoặc nhờ máy làm mữa nhân tạo để hoàn thành •nhiệm vụ tưới.
Cuối những năm 80, một nhà máy của nước Anh sản xuất một loại “người máy làm cỏ lúa” cố thể dùng nố để đuổi chim sẻ, bảo vệ ruộng vườn. Chim sổ là loại ăn hại, nhưng cũng cố loại chim sẻ ăn trộm các hạt giống vừa gieo xuống thậm chí nhổ cả gốc mạ; đến vụ thu hoạch càng cố hàng đàn chim sẻ ăn ngấu nghiến mùa màng đã chín. Cố thể dùng người máy làm cỏ, đi tuần theo tuyến đường qui định, cách một thời gian nhất định nó lại phát ra tiếng kêu chói tai, trong đêm tối còn cố thể phát ra ánh sáng các màu để xua đàn chim sẻ.
Cồng trường thực vật là căn cứ địa sản xuất nông nghiệp của công nghiệp hốa. Nhiệt độ, độ ẩm của công trường thực vật, thậm chí toàn bộ qúa trình ươm giống đều cố thể sử dụng điều khiển tự động, để giảm bớt sức người, nâng cao sản lượng.
Người máy dùng ở đây cũng là ngưởi máy nông nghiệp.
Cuối những năm 80, Công ty Toshiba Nhật Bản lần đàu tiên nghiên cứu chế tạo ra một loạỉ người máy công
trường thực vật để ươm giống, cố thể điều khiến rất chính xảc các động tác của cổ tay và ngđn tay, cố thế nhợ nhàng khéo ỉéo kẹp giữ cây giống và khống cho phép làm gãy, ép hỏng. Giáo sư Tam Luân Kính Chi của Trưòng Đại học Ruộng Lúa Sớm đã nghiên cứu chế tạo ra người máy di chuvển mạng , một người máy có thể hoàn thành một loạt tác nghiệp từ cát mạ đến vận chuyển,..V.., Do đối tượng thao tác là sinh vật, chúng thường thường cố hỉnh dạng vô định, đã tãng thêm khổ khàn cho việc chế tạo người máy nông nghiệp.

Cờ thủ

Ngưòi máy nông nghiệp
Những nám 80, Công ty Toshiba – Nhật- Bản, dưới sự giúp đỡ của Trưòng Đại học Thiên Diệp, phát minh ra người máy ươm giống khoai tây. Nd cố 5 bậc tự do, là người mảy so sánh Cờ tướng và Cờ úp kiểu khớp, sử dụng vấu tay mềm mại, Nđ có thể cát dây khoai so sánh Cờ tướng và Cờ úp tây giữ lại các mất mầm và quản lí qúa trình ra rễ nảy mầm, mọc lá v.v… Nđ cổ thể cầm
lấy các cây giống cỡ hai đến 3mra, và sẽ không làm hỏug ‘Trình tự động tác láy, cốt cày giống của người máy là: dung phản xạ kích quang để thảm dò đo đạc vị trí cây giống; vấu tay người máy giử lấy phần trén cùa cây giống, dùng dao cát lấy cây giống, đưa cây giống đến địa điểm ươm cây.
Cuối những nám 80, đảo Cửu Châu của Nhật Bản xây dựng một căn cứ nuôi cá nhân tạo, bấc câu trên mật nước, người máy cố lắp bánh xe đi tuần qua lại trên càu. May tính cản cứ vào nhiệt độ của nước, hàm lượng muối do được định ra phương án cấp môi nuôi cá. Người máy dịch chuyển qua lại trên càu theo chương trình đã định sản, thả mồi nuôi cá.
Các chuyên gia dự tính qua mười, hai mươi nám sẽ xuất hiện người máy vạn năng, thay nông dân làm việc trên đồng ruộng. Hình dạng của nđ không nhất thiết phải giỏng người, cũng có thể giống một cái “cổng lớn”, thân của nó có thể rộng mấy chục mét, chân phân biệt “đứng” trên hai mặt mương nước. Người máy vạn nãng có thể hoàn thành gieo mạ, bốn phân, xới cò, tưới nước, thu hoạch v.v…
Sau khi thu hoạch vật phẩm hoặc rau cỏ phải phân chọn/và cất giữ. Hiện nay đã có rất nhiều loại người máy phân loại tuyển chọn.

Leave a Comment